İLETİŞİM FORMUNDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON’a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

DISCLOSURE TEXT ON PROTECTION OF PERSONAL DATA PROCESSED IN CONTACT FORM

 This disclosure text is prepared based on Article-10 in Personal Data Protection Law numbered 6698 by ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. as data controller within the scope of notification on procedures and principles to be complied with the fulfillment of the obligation of disclosure with the article.

Your personal data, which you share through the contact form on our website, is processes by the business units of the necessary work to benefit the relevant persons from the products and services offered by our company, and for the purposes of contacting you about the subject you have applied for.

The personal data in question in the Article-5 of the KVKK “the processing of personal data belonging to the parties of the contract, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract”, “provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the person concerned, the processing of data for the legitimate interests of the responsible” and “mandatory for the data controller to fulfill the legal obligation” are processed automatically based on legal reasons and are only relevant in legal disputes will be shared with the judicial authorities.

Your requests for your rights specified in Article-11 in KVKK, “Notification of the Procedures and Principles of Application to the Data Controller” according to Article 5, you can apply to ELECTRA TELECOM in writing or registered e-mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or you can transmit it to the data controller by using the e-mail address previously reported by the contact and registered in the data controller’s system. An application form that you can use is posted on our website in order to inform you and make it easy for you.