KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. (“Electra Telekomünikasyon”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1)   İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A.  Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör.kamera kayıtları);

  1. ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  2. fiziksel mekan güvenliğinin temini,

amaçları ile işlenecektir.

B.   Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e- posta adresiniz);

  1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  2. bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  3. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  4. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  5. internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek,

amacıyla işlenecektir.

C.  Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri); 

  1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  2. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  3. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  5. mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  6. mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  7. pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  8. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  9. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  10. fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  11. hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
  12. saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  13. risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  14. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçları ile işlenecektir.

D.  Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri; 

 1. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 3. fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

amaçları ile işlenecektir.

E.   Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri,  iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri; 

  1. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  2. mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  3. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  4. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  5. yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
  6. fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  7. hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

amaçları ile işlenecektir.

2)   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan  veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3)   Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Electra Telekomünikasyon tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

4)   Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

  1. Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
  2. Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
  3. Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusukişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
  4. Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
  5. Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde ölçüde tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5)   Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Electra Telekomünikasyon olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6)   Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Electra Telekomünikasyona ait “http://electra-tele.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5 Ataşehir İstanbul/TÜRKİYE

Mail: info@electra-tele.com

CORPORATE GENERAL DISCLOSURE TEXT FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Within the framework of the Personal Data Protection Act No. 6698 (“PDPL”) and its activities arising from the relevant legislation and legal regulations, we, as Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. (“Electra Telekomünikasyon”), have prepared this discloseure text in order to inform our Visitors, Online Visitors, Customers, Potential Customers, our Supplier Employees and Supplier Authorities regarding the processing, storage and transfer of your personal data within the framework of activities arising from applicable legislation and legal regulations.

1.    What are your Personal Data Categories and For What Purposes Do We Process?

According to Article-4.2 in PDPL, personal information of our partners can be processed by Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. in regards to the principles of;

 • Complying with law and honesty rules,
 • Correct and stay up-to-date when necessary,
 • Processing for specific, open and legitimate purposes,
 • Be connected, limited and restrained for the purposes they are processed,
 • To be maintained for the time required for the purpose stipulated or processed in the relevant legislation,

and respect to those principles, within the scope of our ongoing business relations with our business partners (it is possible for one person to enter multiple categories) can be processed for the purposes set out.

A.  Visitors

Credentials of our visitors (e.g. first name, last name), physical location security information (e.g. camera recordings);

 1. creation and tracking of visitor records,
 2. ensure physical space safety will be processed for purposes.

B.   Online Visitors

Transaction security information of our online visitors using our website (ex: your IP address information) and (if you notify us of them) credentials, communication information (e.g. e-mail address) will be processed in order to ensure;

 1. conduct of activities in accordance with the legislation,
 2. execution of information security processes,
 3. conduct of communication activities,
 4. information to authorized persons, institutions and organizations,
 5. your proper access to our website via the internet.

C.  Customers

The identity, contact information, customer process information (e.g. order information), physical location security information, financial information (e.g. balance sheet information), legal transaction information, marketing information (e.g. shopping history information) of our real person customers or legal persons customers will be processed in order to; 

  1. conduct of activities in accordance with the legislation,
  2. execution of financial and accounting jobs,
  3. execution/supervision of business activities,
  4. execution of logistics activities,
  5. execution of goods/services after-sales support services,
  6. execution of goods/services sales processes,
  7. execution of marketing analysis studies,
  8. conducting contract processes,
  9. information to authorized persons, institutions and organizations,
  10. ensuring physical space security,
  11. elimination of legal disputes,
  12. execution of storage and archive activities,
  13. execution of risk management processes,
  14. conducting communication activities.

D.  Supplier Employee

Identification information, contact information, physical location security information of our supplier employee;

  1. conduct of communication activities,
  2. execution/supervision of business activities,
  3. ensuring physical space security,
  4. execution of logistics activities,
  5. conduct of activities in accordance with the legislation.

E.   Supplier Responsible

Credentials, contact information, physical location security, customer process information, financial information, marketing information, legal action information of our real person suppliers or legal entity suppliers will be processed in order to;

  1. execution/supervision of business activities,
  2. execution of goods/services procurement processes,
  3. execution of financial and accounting jobs,
  4. conducting contract processes,
  5. execution of investment processes,
  6. ensuring physical space security,
  7. ensuring legal activities.

2.    What are the ways that your Personal Data Is Collected?

As specified in the categories above your personal data, order forms, contracts, visitor forms, or information systems and electronic devices (e.g. telecommunications infrastructure, computers and phones), third parties, (e.g. KKB and Findeks) are collected in automated or non-automated means through our website and other documents declared by the contact.

3.    What is the Legal Reason for Collecting Your Personal Data?

In accordance with the realization of the objectives described above, your personal data is processed by Electra Telecommunications for the following reasons specified in the Article5 in PDPL (KVKK).

 • Open envision in the law,
 • Provided that a contract is directly related to the establishment or performance; it is necessary to process personal data belonging to the parties of the contract,
 • Mandatory for the data controller to fulfill its legal obligation,
 • It is mandatory to process data for the plant, use or protection of a right,
 • Provided that it does not harm the basic rights and freedoms of the person concerned, it is processed on the basis of legal reasons that data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller.

When data processing activity cannot be based on one of the above legal reasons, your personal data is processed based on your open consent.

4.    Are we transferring your personal data to a third party?

  1. Personal data of our visitors may be shared with law enforcement and judicial authorities in order to resolve legal disputes and if requested in accordance with the relevant legislation.
  2. Personal data of our online visitors may be shared with judicial authorities and authorized public institutions and institutions in order to resolve legal disputes and if requested in accordance with applicable legislation.
  3. Personal data of our customers, within the scope stipulated by legal regulations, in accordance with the legislation of the activities, the follow-up and execution of legal affairs, authorized public institutions and organizations in order to inform the competent persons, institutions and organizations; the execution/supervision of business activities is transferred to suppliers, cargo companies, insurance companies, banks and financial advisors to the extent necessary in order to carry out risk management processes and perform as necessary of our services. In addition, such personal data may be transferred to the law office and judicial authorities where we serve so that it can be used as evidence in future legal disputes.
  4. Personal data of our supplier employee shall be provided with authorized public institutions and organizations for the purposes of conducting and conducting activities in accordance with the legislation, monitoring and conducting legal affairs, providing information to authorized persons, institutions and organizations, conducting/auditing of business activities; as necessary for the service to be carried out as necessary, it is transferred to suppliers, cargo companies, banks and financial advisors. In addition, such personal data may be transferred to the law office and judicial authorities where we serve in order to be used as evidence in future legal disputes.
  5. Personal data of our supplier authority, within the scope stipulated by legal regulations, conduct and conduct of legal affairs in accordance with the legislation, information to authorized persons, institutions and organizations, conduct/control of business activities to authorized public institutions and organizations; to the extent necessary for the service to be carried out as necessary, it is transferred to suppliers, cargo companies, banks and financial advisors. In addition, such personal data may be transferred to the law office and judicial authorities where we serve so that it can be used as evidence in future legal disputes.

5.    Are we transferring your personal data abroad?

As Electra Telecommunications, we do not transfer your personal data abroad.

6.    How can you exercise your rights related to your personal data?

Article-11 of the PDPL (KVKK), which regulates the rights of those concerned you can submit your requests within the scope of the article to “http://electra-tele.com/” of Electra Telecommunications through the “Application To The Data Controller Application Form” prepared for your convenience in accordance with the “Notification on the Procedures and Principles of Application to the Data Controller”.

Data Controller: Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

Address: Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5 Ataşehir İstanbul/TÜRKİYE

E-mail: info@electra-tele.com