1.   Genel

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. (“ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca  Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

 

2.   KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON’a başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

3.   Başvuru Yöntemi

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
 • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5          Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Noter vasıtasıyla tebligat Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5          Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
“Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.  

electra@hs01.kep.tr

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”  

info@electra-tele.com

 

ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

4.   Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

A.   Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad
Soyad
Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)
Telefon
E Posta
İkamet veya İşyeri Adresi

 

B.   Lütfen ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Ziyaretçi

Müşteri

İş ortağı

 Çalışan

Çalışan adayı

Eski Çalışan

Diğer

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim: ………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..………………………………………

 

5.   Talep Konusu

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

İmza (yazılı başvuru ise):

 
 

1. General

Personal data holders (“Applicant”) identified as the person who is in the Personal Data Protection Law No. 6698 (“PDPL”) have been granted the right to make a number of claims relating to the processing of personal data in accordance with Article-11 in PDPL.

The application form is prepared to determine your relationship with ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. (“ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON”)  and, if there is any, determine the personal data processed by ELECTRA TELEKOMÜNAKASYON in full and to respond to your application in the correct and legal period. Additional information may be requested by ELECTRA TELEKOMÜNAKASYON for identification and authorization in order to ensure the security of your personal data and prevent illegal data transfer. If the information specified by the Applicant is not accurate and/or up-to-date or if the requests are unauthorized, the Applicant shall be responsible for this issue.
If the Application is to be answered in writing in accordance with Article-7 of the Communication on the Procedures and Principles of Application, no charges will be applied up to ten pages. A transaction fee of 1 Turkish Lira can be charged for each page above ten pages. If the answer to the application is given in a recording environment such as CD or flash memory, the cost of the recording media may be charged.

2. Scope of Application Rights within the Framework of Article-11 in PDPL

The applicant can apply to ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON and make a request for the following issues:

 • Find out if your personal data is processed,
 • Request information about it if personal data is processed,
 • Find out if personal data is used for processing purposes and their purpose,
 • Know third parties whose personal data is transferred at home or abroad,
 • Request that their personal data be corrected if they are incomplete or incorrectly processed and request that the transaction be reported to third parties where personal data is transferred,
 • Although it is processed in accordance with the provisions of the KVKK and other relevant law, the deletion of personal data in the event that the reasons that require processing are eliminated, destruction or request anonymization and request that the personal data of the transaction be notified to third parties where they are transferred,
 • Object to the appearance of a result by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
 • Request that the damage be rectified if your personal data is processed illegally.

 

3. Application Method

In accordance with the first paragraph of Article-13 in PDPL; applications to be made in relation to these rights must be forwarded to us in writing and signed or by other methods determined by the Personal Data Protection Board (“Board”).

In this context, the applications to be made in writing, by taking the output of this form;

 • Personal application by the applicant,
 • Via Notary,
 • Registered e-mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature,
 • The applicant may be sent to us by e-mail from the e-mail address that he/she has previously reported to us and registered in our system.

The following is provided with information in particular the written application channels on how to deliver written applications to us..

 

Application Method Info to be sent by Application Application Address
Personal Application Başvuru (The applicant came in person and applied for his identity with a repentant document) “Information Request under the Law on the Protection of Personal Data” will be written on the envelope. Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5          Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Notice via notary “Information Request under the Law on the Protection of Personal Data” will be written in the notification envelope. Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
By registred e-mail (KEP) signed by “Secure elektronic signature”. “Personal Data Protection Law Information Request” will be written on the subject of the e-mail.  

electra@hs01.kep.tr

Mobile Signature or E-mail Application.

(By using the e-mail address previously reported to the data controller by the contact and registered in the data controller’s system.)

“Personal Data Protection Law Information Request” on the subject of the e-mail.  

info@electra-tele.com

 

ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON will be able to request additional information and take the necessary precautions to verify the identity of the Applicant in the applications to be made by the Applicant via e-mail.

In accordance with the second paragraph of Article-13 in PDPL, your request will be answered in writing or electronically within thirty days from the date of notification or arrival of your request according to the second paragraph of Article-13 in PDPL.

4. Identification and Your Communication Information

A.   Applicant Contact Information

 

Name
Surname
TC ID No / Passport No (for foreigners)
Telephone
E-mail
Residence or Workplace Address

 

 

B.   Please indicate your relationship with ELECTRA

(Such as Visitor, Customer, Business Partner, Employee, Candidate for employee, Previous Employee, Third Party Employee, Shareholder)

 

Visitor

Customer

Business Partner

 Employee

Employee Candidate

Previous Employee

Other

Whom you are in contact within our company at;

Department: ………………….…………………………………………………………

Subject: …………………………..…………………………………….…………………

 

5.   Subject of Request

Please provide your request in detail under the PDPL:

 

Applicant Name and Surname:

Signature (if written application):